Algemene voorwaarden FotoMelanie

Algemene Voorwaarden FotoMelanie t.b.v. Cursisten

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
FotoMelanie: Melanie van der Linden, Kolibrievlinder 13, 7943 TG te Meppel.
Cursist: de persoon met wie FotoMelanie een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FotoMelanie en de Cursist.

3. Overeenkomst
De overeenkomst tussen FotoMelanie en de Cursist komt tot stand door aanvaarding door de Cursist van het aanbod van FotoMelanie. Het aanbod komt overeen met de prijslijst die is te vinden op www.fotomelanie.nl.

FotoMelanie stuurt de Cursist een e-mail ter bevestiging van de overeenkomst.

4. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus of workshop.

5. Annulering en opschorting door de cursist
Ten aanzien van annulering en opschorting van de overeenkomst gelden de volgende bepalingen:
a. De cursist kan tot 1 week voor aanvang de cursus kosteloos annuleren en de overeenkomst ontbinden.
b. Bij ontbinding door de cursist binnen 1 week voor aanvang van de cursus of workshop is de cursist 50% van het totaalbedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, te bepalen door FotoMelanie.

c. De ontbinding van de overeenkomst na aanvang van de cursus of workshop is kosteloos indien sprake is van bijzondere omstandigheden, te bepalen door FotoMelanie. In geval van ziekte van de cursist zal in overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

6. Annulering en opschorting door FotoMelanie
FotoMelanie behoudt zich in geval van bijzondere omstandigheden het recht voor, een cursus of workshop tot twee dagen voor aanvang te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. De cursisten worden hiervan direct op de hoogte gesteld en hebben het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7. Aansprakelijkheid
FotoMelanie is niet aansprakelijk voor enige schade van de cursist, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van FotoMelanie.

8. Auteursrecht
Het auteursrecht op de ontwikkelde werken berust bij FotoMelanie. FotoMelanie behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Wijziging/aanvulling van de algemene voorwaarden
FotoMelanie behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.

Algemene Voorwaarden FotoMelanie t.b.v. Opdrachtgevers

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotomelanie: Melanie van der Linden, Kolibrievlinder 13, 7943 TG te Meppel.
Opdrachtgever: de persoon met wie Fotomelanie een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 3 van de algemene voorwaarden.

2. Toepassing
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotomelanie en de Opdrachtgever.

3. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Fotomelanie en de Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Fotomelanie.
Deze aanvaarding geschiedt expliciet en schriftelijk. Fotomelanie stuurt de Opdrachtgever een e-mail ter bevestiging van de overeenkomst.

4. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

5. Levering
Levertijden: binnen 3 weken, grote opdrachten binnen 6 weken.
Wijze van levering: digitaal via WeTransfer en grote opdrachten op DVD.
Levering na betaling.

6. Annulering en opschorting door de opdrachtgever
Ten aanzien van annulering en opschorting van de overeenkomst gelden de volgende bepalingen:
a. De Opdrachtgever kan tot 1 week voor aanvang de opdracht kosteloos annuleren en de overeenkomst ontbinden.
b. Bij ontbinding door de Opdrachtgever binnen 1 week voor aanvang is de Opdrachtgever 50% van het totaalbedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, te bepalen door Fotomelanie.

Annulering en opschorting door Fotomelanie
Fotomelanie behoudt zich in geval van bijzondere omstandigheden het recht voor, een opdracht tot twee dagen voor aanvang te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.
De Opdrachtgever wordt hiervan direct op de hoogte gesteld en heeft het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7. Aansprakelijkheid
Fotomelanie is niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotomelanie.

8. Auteursrecht en licenties
Het auteursrecht op de ontwikkelde werken berust bij Fotomelanie.
Fotomelanie behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Wijziging/aanvulling van de algemene voorwaarden
Fotomelanie behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.